Шановні відвідувачі.

Офіційним дистриб'ютором нашої продукції в Україні є ТОВ «Медилайн».

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych. 

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna                                                                                                                                 

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna

Kod: 45-233, Miejscowość: Opole

Ulica: Oleska 117

Telefon: 774551178

E-mail: biuro@tech-med.com.pl

Informuję, iż:

a. Inspektorem Ochrony Danych w firmie: TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna, jest Pan/Pani:

Małgorzata Semerjak-Pasławska,

telefon kontaktowy: 774551178,

e-mail kontaktowy: biuro@tech-med.com.pl,

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna

b. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna, a w szczególności: - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; - prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

c. Pani/Pana dane zostały pozyskane:

 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
 • ze źródeł publicznie dostępnych;

i obejmują:

 • imię i nazwisko;
 • nazwę firmy;
 • dane teleadresowe;
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;
 • nr PESEL lub nr NIP.

d. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

e. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.